രാഗിണി

Name in English: 
Ragini
Alias: 
80s / 90s കമ്മീഷണർ ഫെയിം
ജയരാഗിണി