അടുക്കാൻ എന്തെളുപ്പം

Adukkan Entheluppam (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 19 June, 1986

adukkan entheluppam poster

പോസ്ടറിനു നന്ദി Rajagopal Chengannur