കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്

Kayyum Thalayum Purathidaruthu