സംഗീതം

പുതിയ റിക്കാഡുകൾ

രാപ്പാടീ കേഴുന്നുവോ - കവർ (സജീവ്) - kunjans1 മാവിൻ ചോട്ടിലെ - കവർ (Divya) - kunjans1
മാവിൻ ചോട്ടിലെ - കവർ (NVK) - kunjans1 ചുംബനപ്പൂകൊണ്ട് മൂടി - Arun.P.Chand
ഓശാനപ്പള്ളി തൻ അങ്കണത്തിൽ... (നാദം) - Nisi ചിമ്മിചിമ്മി മിന്നിത്തെളങ്ങ്‌ന്ന - Amrithavarshini
ജനുവരിയുടെ കുളിരിൽ..(നാദം) - Nisi നിലാവേ മായുമോ -സജീവ്‌ - sajeev-9296
വിഷുപ്പുലരിയില്‍... (നാദം) - Rahul Soman നാടുണർന്നൂ... (നാദം) - Nisi
കടലേ നീലക്കടലേ - വഹാബ് - ck wahab ആകാശമാകേ കണിമലർ -രാജേഷ് - Rajesh Raman
ഒരേ സ്വരം - വിപ്ലവഗാനം (നാദം) - m3admin അല്ലിയാമ്പല്‍ കടവിലന്നരയ്ക്കു വെള്ളം - പ്രവീൺ - Praveen K Nair
മഞ്ഞിൻ ചിറകുള്ള - വിപുൽ - Vipul Murali മാണിക്ക മലരായ - സജീവ് - sajeev-9296
പഴം തമിഴ്‌ പാട്ടിഴയും - ഓഡിയോ - spalakal ചന്ദനമണിവാതിൽ - എൻവികെ - kunjans1
മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടം - പ്രവീൺ - Praveen K Nair കഥ പറയാന്‍ (പയ്യൻസ്) - Pradish

Pages