സംഗീതം

പുതിയ റിക്കാഡുകൾ

നിൻ ഹൃദയമൗനം - അജീഷ് - ajeeshonly ഇനിയും മൗനമോ - കവർ (വിപുൽ) - kunjans1
കടലിനക്കരെ പോണോരേ - കവർ (NVK) - kunjans1 രാപ്പാടീ കേഴുന്നുവോ - കവർ (സജീവ്) - kunjans1
മാവിൻ ചോട്ടിലെ - കവർ (Divya) - kunjans1 മാവിൻ ചോട്ടിലെ - കവർ (NVK) - kunjans1
ചുംബനപ്പൂകൊണ്ട് മൂടി - Arun.P.Chand ഓശാനപ്പള്ളി തൻ അങ്കണത്തിൽ... (നാദം) - Nisi
ചിമ്മിചിമ്മി മിന്നിത്തെളങ്ങ്‌ന്ന - Amrithavarshini ജനുവരിയുടെ കുളിരിൽ..(നാദം) - Nisi
നിലാവേ മായുമോ -സജീവ്‌ - sajeev-9296 വിഷുപ്പുലരിയില്‍... (നാദം) - Rahul Soman
നാടുണർന്നൂ... (നാദം) - Nisi കടലേ നീലക്കടലേ - വഹാബ് - ck wahab
ആകാശമാകേ കണിമലർ -രാജേഷ് - Rajesh Raman ഒരേ സ്വരം - വിപ്ലവഗാനം (നാദം) - m3admin
അല്ലിയാമ്പല്‍ കടവിലന്നരയ്ക്കു വെള്ളം - പ്രവീൺ - Praveen K Nair മഞ്ഞിൻ ചിറകുള്ള - വിപുൽ - Vipul Murali
മാണിക്ക മലരായ - സജീവ് - sajeev-9296 പഴം തമിഴ്‌ പാട്ടിഴയും - ഓഡിയോ - spalakal

Pages