പഴം തമിഴ്‌ പാട്ടിഴയും - ഓഡിയോ

Singer: 

Musician - MG Radhakrishnan

Lyricist - Bichu Thirumala

AHIRI ragam

പഴന്തമിഴ് പാട്ടിഴയും

പഴന്തമിഴ് പാട്ടിഴയും ശ്രുതിയിൽ
പഴയൊരു തംബുരു തേങ്ങി
മണിച്ചിത്രത്താഴിനുള്ളിൽ വെറുതേ
നിലവറമൈന മയങ്ങി
സരസസുന്ദരീമണീ നീ
അലസമായ് ഉറങ്ങിയോ
കനവുനെയ്തൊരാത്മരാഗം
മിഴികളിൽ പൊലിഞ്ഞുവോ
വിരലിൽ നിന്നും വഴുതിവീണു
വിരസമായൊരാദിതാളം
(പഴംതമിഴ്)

വിരഹഗാനം വിതുമ്പിനിൽക്കും
വീണപോലും മൌനമായ്(2)
വിധുരയാമീ വീണപൂവിൻ
ഇതളറിഞ്ഞ നൊമ്പരം
കന്മതിലും കാരിരുളും
കണ്ടറിഞ്ഞ വിങ്ങലുകൾ
(പഴംതമിഴ്)

കുളിരിനുള്ളിൽ സ്വയമിറങ്ങി
കഥമെനഞ്ഞ പൈങ്കിളീ(2)
സ്വരമുറങ്ങും നാവിലെന്തേ
വരിമറന്ന പല്ലവി
മഞ്ഞുറയും രാവറയില്‍
മാമലരായ് നീ കൊഴിഞ്ഞു
(പഴംതമിഴ്)

Raaga: