ഒരു മുറൈ വന്തു പാർത്തായാ

Primary tabs

ഒരു മുറൈ വന്ത് പാർത്തായാ (2) നീ...
ഒരു മുറൈ വന്ത് പാർത്തായാ
എൻ മനം നീയറിന്തായാ
തിരുമകൾ തുൻപം തീർത്തായാ
അൻപുടൻ കൈയ്യണൈത്തായോ
ഉൻ പേർ നിനൈത്തമെന്ത്
അൻപേ അൻപേ നാന്താ
ഉൻപേർ നിനൈത്തമെന്ത്
വോതിയമങ്കൈ എൻട്ര്
ഉനതു മനം ഉണർന്തിരുന്തും
എനതു മനം ഉനൈത്തേട് (ഒരു മുറൈ...)

ഉനതു ഉള്ളത്തിൽ ഉദയനിലൈവിനവെ
ഉലവിടും പെണ്ണും കൂത്താട്
അറുവ വെള്ളത്തിൽ പുതിയ മലൈരിനവെ
മടൽ വിടും കണ്ണും കൂത്താട്
നീണ്ട നാൾകളായ് നാൻ കോണ്ട താപം
കാതൽ നോയാവ വിലൈന്തിടവേ
കാലം കാലമായ് നാൻ ശെയ്ത യാഗം
കോപത്തീയാക വളർന്തിടവേ
എരിന്തേൻ.....ഇടൈ വരും
തടൈകളും തുലൈന്തിടവേ
നേസ പാസം നീങ്കിടാമൽ
ഉനൈക്കെന നീണ്ടകാലം
നെഞ്ചമൊൻട്രു തുടിക്കയിൽ ( ഒരു മുറൈ...)

തോം തോം തോം

ഒരു മുറൈ വന്ത് പാർത്തായാ നീ
തജം തജം തകജം
എൻ മനം നീയറിന്തായോ

തോം തോം തോം

മപസനി.ധപമ സസാസ മമാമാ ധധാധ സാസാമ തോം തോം

തത്തരികിട തിത്തരികിട(4)

ജണുധ തിമിത ജണു ധ തിമി

അംഗനമാർ മൌലീ മണീ
തിങ്കളാസ്യേ ചാരു ശീലേ
നാഗവല്ലീ മനോന്മണീ
രാമനാഥൻ തേടും ബാലേ
മാണിക്യ വാസക മൊഴികൾ നൽകീ ദേവീ (2)
ഇളങ്കോവടികൾ ചിലമ്പു നൽകീ
തമിഴകമാകെയും ശൃംഗാര റാണി നിൻ
പഴമുതിർ കൊഞ്ചലിൻ ചോലയായി (2)

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
9
Average: 9 (3 votes)
oru murai vanthu

Additional Info