കടലേ നീലക്കടലേ - വഹാബ്


If you are unable to play audio, please install Adobe Flash Player. Get it now.

കടലേ നീലക്കടലേ

കടലേ.. നീലക്കടലേ
കടലേ.. നീലക്കടലേ
നിന്നാത്മാവിലും നീറുന്ന ചിന്തകളുണ്ടോ
നീറുന്ന ചിന്തകളുണ്ടോ
(കടലേ..)

ഒരു പെണ്മണിയുടെ ഓർമ്മയിൽ മുഴുകി
ഉറങ്ങാത്ത രാവുകളുണ്ടൊ
(കടലേ)

താര മനോഹര ലിപിയിൽ വാനം
പ്രേമ കവിതകൾ എഴുതുന്നു
ആരോമലാളെ..ആരോമലാളെ
അരികിലിരുന്നത്‌ പാടി തരുവാൻ
ആരോമലാളെ നീ വരുമോ

കടലല പാടി കരളും പാടി
കദനം നിറയും ഗാനങ്ങൾ
ആകാശമകലെ ആശയും അകലെ
ആരോമലാളെ നീയെവിടെ (ആകാശ)
ആരോമലാളെ നീയെവിടെ
(കടലേ)

Film/album: