ഉൾക്കടൽ

Ulkkadal-Malayalam Film
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 26 October, 1979

ulkkadal poster