ചിത്രലേഖ ഫിലിം യൂണിറ്റ്

Title in English: 
Chithralekha film unit