സ്വയംവരം

Released
Swayamvaram
കഥാസന്ദർഭം: 

പ്രണയിച്ച് ഒളിച്ചോടി നഗരത്തിലെത്തിയ വിശ്വവും സീതയും പുതിയൊരു ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സാഹിത്യകാരനാകണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ, സ്ഥിരമല്ലാത്ത ജോലികൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വിശ്വം. ക്രമേണ ദാരിദ്ര്യം അവരെ കീഴടക്കുന്നു...

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
131മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 November, 1972