സരസ്വതീയാമം

Released
Saraswatheeyamam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 14 June, 1980