റ്റി ഡി ദാസൻ സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡ് VI ബി

TD Dasan Standard VI B