ശത്രുസംഹാരം

Shathrusamhaaram
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 12 January, 1978