രുഗ്മ

Rugma (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 24 November, 1983