ജോസുകുട്ടി ചെറുപുഷ്പം

Josekutti Cherupushpam

1986ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അകലങ്ങളിൽ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവ്