പ്രേതം 2

Released
Pretham 2
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 December, 2018

Pretham 2 Official Trailer | Ranjith Sankar | Jayasurya | Dreams N Beyond | Punyalan Cinemas