പൂമഠത്തെ പെണ്ണ്

Released
Poomadathe Pennu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 1 June, 1984