ശേഖർ കാവശ്ശേരി

Sekhar Kavasseri

ശേഖർ കാവശ്ശേരി രാജേഷ് എന്നപേരിൽ 1980 ൽ പഞ്ചപാണ്ഡവർ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും നിർമ്മാതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള അവകാശത്തർക്കം മൂലം റിലീസായില്ല.