ഗോപിനാഥ് ഗുരുവായൂർ

Gopinadh Guruvaayoor
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1