പത്മവ്യൂഹം

Pathmavyooham
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 December, 1973