ഒന്നു ചിരിക്കൂ

Released
Onnu Chirikku
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 November, 1983