ഞാൻ ഞാൻ മാത്രം

Njan Njan Mathram
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 November, 1978