മോഹവും മുക്തിയും

Released
Mohavum mukthiyum
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 13 May, 1977