കറുത്ത പൗർണ്ണമി

Karutha Pournnami
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 March, 1968