നാരായണൻകുട്ടി വല്ലത്ത്

Narayanankutti Vallath

നാരയണൻകുട്ടി വല്ലത്ത്,  കറുത്ത പൗർണ്ണമി,ഒരേ രക്തം ഒരേ ഭൂമി സിനിമകളുടെ സംവിധായകൻ