കർമ്മയോഗി

Karmayogi-2012
കഥാസന്ദർഭം: 

വില്ല്യം ഷേക്സ്പിയറുടെ വിശ്വപ്രസിദ്ധ നാടകമായ “ഹാംലറ്റി”ന്റെ മലയാള സ്വതന്ത്രാവിഷ്കാരം

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 March, 2012

tu6yGDykM68