സജിത പ്രകാശ്

Sajitha Prakash

( നിർമ്മാതാവ് ) വി കെ പ്രകാശിന്റെ സിനിമകളുടെ നിർമ്മാതാവ്. “കർമ്മയോഗി” എന്ന സിനിമയുടെ സഹനിർമ്മാതാവായിരുന്നു.