ഹലോ ഡാർലിംഗ്

Hello darling
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 7 May, 1975