മോഡേൺ തിയേറ്റേഴ്സ് സേലം

Modern Theatres Salem

Studio

Outdoor Unit

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ആക്രോശം എ ബി രാജ് 1982