കഴുമരം

Released
Kazhumaram
കഥാസന്ദർഭം: 

ദുർമ്മാർഗ്ഗിയായ മകനെ തിരുത്താതെയും, അവന് നേർവഴി കാട്ടാതെയും, ബാല്യത്തിലേ അവൻ ചെയ്തിരുന്ന ദുഷ്ചെയ്തികളെ ന്യായീകരിച്ചും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും പോന്ന അമ്മ പിന്നീട് അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന പുത്രദുഃഖത്തിന്റെ കഥ.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 March, 1982