ചെറിയ ലോകവും വലിയ മനുഷ്യരും

Cheriya Lokavum Valiya Manushyarum