കാർണിവൽ

Released
Carnival (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 27 July, 1989

carnival poster