മുല്ലപ്പൂക്കൾ

കാർണിവൽ സിനിമയിലെ ഷിബു ചക്രവർത്തിയുടെ
വരികൾക്ക്ശ്യാം സംഗീതം നൽകി കൊച്ചിൻ ഇബ്രാഹിമും കെ എസ് ചിത്രയും ചേർന്നാലപിച്ച   
മുല്ലപ്പൂക്കൾ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല
നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാം