ഭൂമി മലയാളം

Boomi Malayalam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 1 May, 2009
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കണ്ണൂർ , തലശ്ശേരി

bhoomi malayalam poster m3db