ആരൂഢം

Released
Aroodam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 30 June, 1983

arrodam movie poster