പാതിരാമണലില്

പാതിരാമണലില്
മഴവെള്ള പാച്ചിലിന്
വണ്ടലിട്ട് മടകെട്ടി
കട്ടച്ചെളി പൂശിയ
കണ്ണിറിക്കി മിന്നാമിന്നി
മച്ചിലൊക്കെ മിന്നണ്
നെടുങ്കോട്ട വളരിണ്
വളര് വളര് വളരെണേ
വളര് വളര് വളരെണേ
വളര് വളര് വളരെണേ
വളര് വളര് വളരെണേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Pathiramanalilu

Additional Info

Year: 
1983

അനുബന്ധവർത്തമാനം