കാറ്റത്തെ കിളിക്കൂട്

Released
Katathe Kilikkoodu
കഥാസന്ദർഭം: 

തന്റെ കാമുകന് വിവാഹിതയും കുട്ടികളും ഉള്ള സ്ത്രീയുമായി പ്രേമം ഉണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച കാമുകി ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവുമായി പ്രേമം ഉണ്ടെന്ന് നടിക്കുന്നു അത് കാരണം നിരപരാധികളായ അവരുടെ കുടുംബജീവിതം ഉലയുന്നു. എല്ലാം ശരിയായി, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറി കാമുകി കാമുകൻ ഒന്നിച്ചോ എന്നതാണ് കാറ്റത്തെ കിളിക്കൂട് പറയുന്ന കഥ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: