പളുങ്കുപാത്രം

Palunkupathram
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 13 March, 1970