യാത്ര

Yathra (Malayalam Movie)
Runtime: 
124മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 20 September, 1985