അവളുടെ രാവുകൾ

Avalude Ravukal
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 March, 1978

 avalude ravukal poster