അവളുടെ രാവുകൾ

Released
Avalude Ravukal
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 March, 1978

 avalude ravukal poster