മുരളി മൂവീസ്

Title in English: 
Murali Movies

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
അഗ്നിമുഹൂർത്തം സോമൻ അമ്പാട്ട് 1987