കിളിപ്പാട്ട്

Kilippaattu
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
Producer: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 25 June, 1987