നിസാർ

Name in English: 
Nisar

90 കളിലെ സിനിമകളിൽ ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത നടൻ