വഞ്ചിയൂർ മാധവൻ നായർ

Name in English: 
Vanchiyoor Madhavan Nair