പ്രാർത്ഥന

Prarthana
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 11 February, 1978