കേൾക്കാത്ത ശബ്ദം

Kelkkatha Shabdam (Malayalam Movie)
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 20 February, 1982