ഹരിഹരസുതനേ

ഹരിഹരസുതനേ ശരണം താ
ശബരിഗിരീശാ ശരണം താ
സംഘം: ശബരിഗിരീശാ..

മനസ്സിനമ്പല നടയില്‍ വിളങ്ങും
പുലിവാഹനനേ ശരണം താ

സംഘം: മന‍സ്സിനമ്പല ...

കാടുകൾ മേടുകൾ നടന്നു ഞങ്ങൾ വരുന്നു
മലകൾ പുഴകൾ കടന്നു ഞങ്ങൾ വരുന്നു

സംഘം: കാടുകൾ....

ഉള്ളിലുറഞ്ഞൊരു ഭക്തിയുമായ് വരുന്നു
തിരുവുടല്‍ കണ്ടു നിര്‍വൃതി നേടാൻ

സംഘം: ഹരിഹരസുതനേ....

ആധികൾ വ്യാധികൾ അകറ്റുവാനായ് വരുന്നു
കല്ലുകൾ മുള്ളുകൾ ചവിട്ടി ഞങ്ങൾ വരുന്നു

സംഘം: ആധികൾ...

പള്ളിക്കെട്ടുകൾ ചുമന്നു ഞങ്ങൾ വരുന്നു
മണ്ഡലമാസപ്പുലരിയില്‍ വരുന്നു

സംഘം: ഹരിഹര സുതനേ..

സ്വാമിയേ അയ്യപ്പാ....

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Hariharasuthane

അനുബന്ധവർത്തമാനം