ദേവാ ജഗന്നാഥ

 

ദേവാ..  ജഗന്നാഥാ..  ചരാചര താതാ. . 
ലോകവിധാതാ..  ജീവദാതാ. . 
(ദേവാ. . )

പാന്ഥരിവര്‍ പോകും പാപത്തിന്നിരുളില്‍
ശാന്തി ദീപമേന്തും പ്രേമസ്വരൂപാ
(ദേവാ. . )

ഘോരതര സംസാര സാഗരത്തിരയില്‍
താണിടുമീ തോണി കൈ വെടിയാതെ. . 
പുല്‍മാടമാകിലും പൂമേടയാകിലും
പൊന്മഴ പെയ്യും തമ്പുരാന്‍ നീയെ
(ദേവാ. . )


 
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Deva jagannatha

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം