വെളുത്ത കത്രീന

Velutha kathreena
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 November, 1968