വൈരം

Released
Vairam
കഥാസന്ദർഭം: 

ബലാൽസംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട മകളുടെ നീതിക്കായി പോരാടുന്ന അച്ഛന്റെ കഥ.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 20 September, 2009
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://vairamthefilm.com

 

 

 

SeGrr3KepRA